image-text

POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

 

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell , de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i normativa complementaria, ESTACIÓ DE SERVEI MASET S.A. (en endavant INQUIETS STORE) l’informa que ha adoptat totes les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de les seves dades personals. Pot fer-nos arribar els seus dubtes enviant un correu electrònic a hola@inquietsstore.com

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ESTACIÓ DE SERVEI MASET S.A. (A17225210)

CTRA DE BESALÚ–ROSES, 6

17740 VILAFANT

Telèfon: 972 284 427

Correu electrònic: hola@inquietsstore.com    

 

Quin tipus de dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Adreces postals i/o electròniques.
 • Adreça IP fruit de la seva navegació  per la nostra web.
 • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis de contacte i/o  de compra on-line.

Les dades que sol·licitem son limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen directament de vostè, o del seu representant legal, qui garanteix que les dades personals facilitades  són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

 

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per les que han estat sol·licitades, sempre que vostè no hagi revocat amb anterioritat  el seu consentiment, o la Llei estableixi un termini superior de conservació, per exemple si ha adquirit alguns dels nostres productes on-line. L’informem que quan el seu ús no sigui necessari, però existeixi obligació legal de conservar les seves dades  aquestes seran oportunament bloquejades.

 

Amb quines finalitats tractem les seves dades?

 • Per atendre les seves consultes.
 • Per gestionar la seva compra on-line, emissió de factures, gestió i enviament de comandes, gestió de les possibles devolucions i compliment de garanties.
 • Per gestionar el seu registre a  la nostra Web.
 • Per enviar-li informació sobre els nostres productes, sempre que vostè ens hagi autoritzat a fer-ho.

 

Quines són les bases legitimadores de tractament?

 • El consentiment exprés de l’ interessat/da  o del seu representat legal.
 • L’execució d’un contracte o de mesures pre-contractuals.
 • L’ interès legítim del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT per al seu tractament.

 

A qui cedim les seves dades?

INQUIETS STORE no cedeix les seves dades a tercers, excepte quan es tracti de donar compliment a  una obligació legal o es tracti de serveis auxiliars necessaris per a realitzar la finalitat per la que han estat sol·licitades i  també  en els següents casos:

 • Compres online: Les seves dades seran comunicades a les agències de transport per poder fer-li arribar la seva comanda. També é possible que es comuniquin al nostre proveïdor  en el cas de l’execució de la  garantia del producte.

 

Quins drets l’assisteixen?

Qualsevol persona té dret a  obtenir la confirmació relativa a si s’estan o no tractant les seves dades personals . Tanmateix  l’ interessat/da també té dret a:

-Accedir a les seves dades personals.

-Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes .

-Sol·licitar la supressió de les seves dades personals en els circumstàncies  previstes en la normativa.

-Sol·licitar la limitació del tractament  de les seves dades personals, en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

-Oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims  o per a l’exercici o defensa de possibles  reclamacions.

-Sol·licitar la  portabilitat de les seves dades.

Si vostè considera que no hem atès correctament les seves sol·licituds l’ interessat pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent. 

 

Com ha d’exercir els seus drets?

Aquest procediment és gratuït, i únicament haurà fer-nos arribar la seva voluntat d’exercici mitjançant escrit, adjuntant acreditació de la seva identitat i enviar-lo a l’adreça de correu hola@inquietsstore.com. La seva sol·licitud tindrà prioritat de tractament.

 

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació al nostre web amb el consentiment informat del nostre  usuari. Pot llegir la nostra  política de cookies al visitar-nos inicialment.

 

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

INQUIETS STORE tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d’aplicació, en especial l’ article  32 del RGPD; adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades.

En particular, ha d’adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a:

 • Funcions i obligacions de personal.
 • Registre d’esdeveniments.
 • Gestió de suports i documents,
 • Control d’accés, identificació i autenticació.
 • Còpia de seguretat i recuperació.

No obstant això, en altres casos, INQUIETS STORE adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l’usuari o client emprant els canals habituals de contacte.

 

Podem canviar la nostra política de privacitat?  

Sí, INQUIETS STORE  es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

 

Última actualització,  16 d’abril de 2019  

©2019 ESTACIÓ DE SERVEI MASET S.A.U. Tots els drets reservats.

 

 

 

To top